Μενού Κλείσιμο

Αριθμητικό Γλωσσάρι.

Στο Γλωσσάρι θα βρείτε, με αλφαβητική σειρά, επίθετα αριθμών ανάλογα με τις ιδιότητές τους, καθώς και σταθερές.

Το Γλωσσάρι θα ανανεώνεται διαρκώς.

 • Ακέραιος αριθμός – Λέγεται κάθε αριθμός που είναι στοιχείο του συνόλου    \dpi{200} \fn_cm \large {\color{DarkBlue} \mathbb{Z}=\begin{Bmatrix} 0,\pm 1,\pm 2,\pm 3,\pm 4,\cdots \end{Bmatrix}}
 • Αλγεβρικός αριθμός – Λέγεται κάθε αριθμός (πραγματικός ή μιγαδικός) που μπορεί να είναι ρίζα μη μηδενικού πολυωνύμου με ρητούς συντελεστές.
 • Άρρητος αριθμός – Λέγεται κάθε πραγματικός αριθμός που δεν είναι ρητός.
 • Άρτιος αριθμός – Λέγεται κάθε ακέραιος αριθμός που διαιρείται ακριβώς με το 2.
 • Ασύμμετρος αριθμός –  Λέγεται κάθε πραγματικός αριθμός που είναι άρρητος.
 • e σταθερά – Η μαθηματική σταθερά e=2,71828182845904523536028747135266249775724709369995…  είναι υπερβατικός αριθμός. Είναι το όριο της ακολουθίας  \inline \dpi{200} \fn_cm \large {\color{DarkBlue} \alpha _{\nu }=\left ( 1+\frac{1}{\nu } \right )^{\nu }\rightarrow e}.  Επίσης είναι το όριο της σειράς \inline \dpi{200} \fn_cm \large {\color{DarkBlue} e=\sum_{\nu =0}^{\infty }\frac{1}{\nu !}=1+\frac{1}{1}+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}+\cdots }
 • Euler αριθμόςΛέγεται η σταθερά e.
 • i σταθερά – Η μαθηματική σταθερά που ισούται με την φανταστική μονάδα. Δηλαδή   \inline \dpi{200} \fn_cm \large {\color{DarkBlue} i^{2}=-1}.
 • π σταθερά – Η μαθηματική σταθερά (pi)  π=3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 …. Είναι υπερβατικός αριθμός, το πηλίκο του μήκους ενός κύκλου προς τη διάμετρό του.
 • Περιοδικός αριθμός – Λέγεται κάθε πραγματικός αριθμός με άπειρα δεκαδικά ψηφία που ένα τμήμα του, από ν συνεχόμενα ψηφία επαναλαμβάνεται επ’ άπειρον
 • Περιττός αριθμός – Λέγεται κάθε ακέραιος αριθμός που διαιρούμενος με το 2 αφήνει υπόλοιπο 1. (Δεν είναι άρτιος)
 • Πρώτοι μεταξύ τους αριθμοί – Λέγονται δύο ή περισσότεροι ακέραιοι αριθμοί που ο μοναδικός κοινός διαιρέτης τους είναι η μονάδα.
 • Πρώτος αριθμός – Λέγεται κάθε ακέραιος που δεν έχει άλλους διαιρέτες εκτός από τον εαυτό του και τη μονάδα.
 • Πρώτος Fermat αριθμός – Κάθε αριθμός Fermat πρώτος. Από το 2105 γνωρίζουμε μόνο 4 πρώτους Fermat τους 3, 5, 17, 257.
 • Πυθαγόρειοι αριθμοί – Λέγονται τρεις αριθμοί οι οποίοι μπορούν να είναι μέτρα πλευρών ορθογωνίου τριγώνου (ικανοποιούν το Πυθαγόρειο Θεώρημα) π.χ. 3,4,5 ή 6,8,10
 • Ρητός αριθμός – Λέγεται κάθε αριθμός που μπορεί να γραφεί με τη μορφή κλάσματος με ακέραιο αριθμητή και φυσικό παρονομαστή, διαφορετικό του 0 και του 1.
 • Σύνθετος αριθμός – Λέγεται κάθε ακέραιος που έχει και άλλους διαιρέτες πλην της μονάδας και του εαυτού του.
 • Σφηνικός αριθμός – Λέγεται κάθε θετικός ακέραιος που είναι γινόμενο 3 διαφορετικών πρώτων αριθμών. Σφηνικοί είναι οι αριθμοί: 30, 42, 66, 70, 78, 102, 105, 110, 114, 130, 138, 154, 165, … Παρατήρηση: Κάθε σφηνικός αριθμός αριθμός έχει ακριβώς 8 διαιρέτες.
 • Τέλειος αριθμός – Λέγεται κάθε φυσικός αριθμός που είναι ίσος με το άθροισμα των γνήσιων φυσικών διαιρετών του, δηλαδή των θετικών διαιρετών πλην του εαυτού του. Τέλειοι αριθμοί είναι οι αριθμοί 6, 28, 496, 8128, 33.550.336, 8.589.869.056, 137.438.691.328, 2.305.843.008.139.952.128, 2.658.455.991.569.831.744.654.692.615.953.842.176,  191.561.942.608.236.107.294.793.378.084.303.638.130.997.321.548.169.216.
 • Τέλειο τετράγωνο – Λέγεται κάθε φυσικός αριθμός που μπορεί να γραφεί σαν τετράγωνο φυσικού αριθμού.
 • Τετράγωνος αριθμός – Λέγεται αλλιώς το τέλειο τετράγωνο.
 • Τριγωνικός αριθμός – Λέγεται κάθε Φυσικός αριθμός που μπορεί να βρεθεί σαν άθροισμα ν πρώτων Φυσικών αριθμών. \inline \dpi{200} \fn_cm \large {\color{DarkBlue}T_{1}=1}, \inline \dpi{200} \fn_cm \large {\color{DarkBlue} T_{2}=1+2=3}, \inline \dpi{200} \fn_cm \large {\color{DarkBlue} T_{3}=1+2+3=6} κ.τ.λ.
 • Υπερβατικός αριθμός – Λέγεται κάθε αριθμός πραγματικός ή μιγαδικός που δεν είναι αλγεβρικός.
 • Φ σταθερά – Η μαθηματική σταθερά \inline \dpi{200} \fn_cm \large {\color{DarkBlue} \Phi =\frac{1+\sqrt{5}}{2}=1,6180339887\cdots } Αριθμός συνδεδεμένος με την χρυσή διαίρεση τμήματος σε μέσο και άκρο λόγο.
 • Φειδία (Αριθμός του Φειδία) – Είναι η σταθερά Φ
 • Φερμά (Αριθμός του Fermat) – Λέγεται κάθε Φυσικός αριθμός της μορφής \inline \dpi{200} \fn_cm \large {\color{DarkBlue} F_{\nu }=1+2^{2^{\nu }}} όπου ν είναι επίσης Φυσικός. Αριθμοί Fermat είναι οι 3, 5, 17, 257, 65.537, 4.294.967.297, 18.446.744.073.709.551.617, …
 • Φιμπονάτσι (Αριθμοί Fibonacci) – Λέγονται οι όροι της ακολουθίας 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …. Οι δύο πρώτοι είναι το 0 και το 1 και κάθε ένας από τους επόμενους προκύπτει από το άθροισμα των δύο προηγουμένων του.
 • Φυσικός αριθμός – Λέγεται κάθε αριθμός που είναι στοιχείο του συνόλου \inline \dpi{200} \fn_cm \large {\color{DarkBlue}\mathbb{N}=\begin{Bmatrix} 0, 1, 2, 3, 4, \cdots \end{Bmatrix}}
 • Χαρούμενος αριθμός (ή αριθμός harshad ή αριθμός Niven) – Λέγεται κάθε ακέραιος που διαιρείται ακριβώς με το άθροισμα των ψηφίων του. Παραδείγματα χαρούμενων αριθμών είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 21, 24, 27, 30, 36, 40, 42, 45, 48, 50, 54, 60, …

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!